POLITIKA PRIVATNOSTI

Uvod

 

Privredno društvo za trgovinu ,,Taktik“ d.o.o. Beograd, sa sedištem na adresi Samarska ulica 2, MB:07522711, PIB:100009933 (u daljem tekstu: Taktik d.o.o., Društvo ili Rukovalac), koje ima svojstvo Rukovaoca u smislu definicije iz člana 4. stav 1. tačka 8) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (,,Službeni glasnik RSʻʻ, br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL), poštuje važeće zakonodavstvo Republike Srbije i dana 18.12.2020. godine donosi ovu Politiku privatnosti (u daljem tekstu: Politika privatnosti).

 

Svrha Politike privatnosti je da utvrdi i reguliše pitanja, pravila i procedure u skladu sa ZZPL, a pri tome korišćeni izrazi i definicije odgovaraju izrazima i definicijama ZZPL.

 

U obradi podataka o ličnosti, Rukovalac u cilju poštovanja relevantnih propisa i uspostavljanja dobre prakse:

 

osigurava da se prikupljanje i dalja obrada podataka o ličnosti uvek zasniva na adekvatnom pravnom osnovu;
vodi računa da obradu vrši poštujući prava lica na koje se podaci odnose, starajući se da uvek takvom licu pruži adekvatnu pomoć u ostvarivanju svih zagarantovanih prava;
redovno objavljuje i čini javno dostupnim sve relevantne informacije vezane za obradu;
osigurava da se prikupljanje i dalja obrada podataka o ličnosti vrši isključivo za potrebe ostvarivanja konkretne svrhe;
prikuplja i obrađuje minimalan set podataka o ličnosti koji mu je zaista neophodan za ostvarivanje konkretne svrhe;
prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti u vremenskom periodu potrebnom za postizanje svrhe za koju su prikupljeni;
osigurava da prikupljeni podaci o ličnosti budu precizni i aktuelni;
obezbeđuje da su podaci zaštićeni od bilo kakvog neovlašćenog ili nelegalnog pristupa od strane internih ili eksternih lica.

 

Polazeći od ovih osnovnih načela, Rukovalac ovim putem obaveštava lica čiji se podaci obrađuju o svim bitnim aspektima prikupljanja i obrade njihovih podataka o ličnosti, a pod licima podrazumeva sve principale, kupce, dobavljače, saradnike, poslovne partnere, pregovarače, lica koja vrše pregovore a kasnije odustanu od saradnje, zaposlene, lica angažovana van radnog odnosa i treća zainteresovana lica (u daljem tekstu: Lica).

 

U slučaju potrebe za obradom podataka kategorija koje nisu navedene u okviru Lica, Rukovalac će to činiti u skladu sa ZZPL, bez potrebe da izmeni i dopuni Politiku privatnosti. Potreba izmene i dopune Politike privatnosti će postojati samo ako takva obrada postane deo redovnih aktivnosti Rukovaoca.

 

Web site www.taktik.rs

Taktik d.o.o privatnost korisnika sajta shvata ozbiljno i nastoji da zaštiti informacije o njima, koje sakuplja, koristi i čuva.
Politikom privatnosti Društvo korisnicima sajta pruža informacije o obradi ličnih podataka pri upotrebi naše internet stranice i povezanih usluga. Ukoliko se korisnici ne slažu sa bilo kojom odredbom ove Politike privatnosti, ovim putem ih molimo da odmah prestanu sa korišćenjem našeg sajta, jer će se svako dalje korišćenje, odnosno pristupanje sadržajima našeg sajta smatrati prihvatanjem ove Politike privatnosti.
Time što korisnik poseti naš sajt, prihvata da se njegovi podaci koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti i daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.
Pri tom Društvo sakuplja minimalnu količinu podataka o korisnicima, prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetilaca sajta.
Za nekoliko opcija u okviru sajta potrebno je dostaviti nam lične podatke. Ovde spadaju mogućnosti da nam korisnici pošalju reklamaciju, biografiju, prijavu za posao. Društvo može sakupljati sve informacije koje nam korisnici šalju putem opcija ,,karijera“ i ,,kontakt“ (uključujući, ali se ne ograničavajući na: ime, prezime, e-mail adresu, kao i druge podatke koje ostave na sajtu), a pri tom nije odgovorno za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika.
Društvo podatke o korisnicima neće dati na korišćenje trećim licima, a ako u nekom momentu budemo morali da ih otkrijemo trećim licima (npr. državnim organima), o tome će korisnici biti obavešteni i od njih će biti tražena saglasnost.
Društvo može objaviti informacije opšteg tipa trećim licima, kao što je broj posetilaca sajta, ali ne i podatke pomoću kojih bi se mogao otkriti identitet pojedinca.
Kada pregledaju stranice na adresi www.taktik.rs, tom prilikom ne prikupljamo lične podatke korisnika kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona itd.. Međutim, na grupnoj osnovi se mogu prikupljati i pratiti informacije o serveru na koji je priključen računar korisnika, IP adresa, podaci o internet pretraživačima i slični podaci. Odnosno, prikupljaju se podaci koje prenosi internet pretraživač korisnika, a što je tehnički neophodno kako bi korisniku naš sajt bio prikazan. Takođe, u analitičke svrhe software sam po sebi može prikupljati podatke o broju poseta.
Društvo preduzima podrazumevane mere predostrožnosti, kako bi se zaštitili podaci korisnika i sprečio neovlašćen pristum njihovim podacima, ali ne odgovara za bezbednostne propuste koji nisu pod našom kontrolom.
Podrazumeva se da korisnik, svojom odlukom da ostavi svoje lične podatke, razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost i privatnost njegovih podataka ne može biti u potpunosti garantovana.
Društvo zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti, s tim da svaka izmena postaje obavezujuća za korisnike nakon njenog objavljivanja na našem sajtu.
Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu Politiku privatnosti, kako bi se upoznao sa njenim eventualnim izmenama, a ukoliko korisnik nastavi da koristi naš sajt nakon bilo koje izmene Politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.
Obaveštenje o korišćenju Kolačića (Cookies) dato je u Prilogu 1 ove Politike privatnosti i čini njen sastavni deo.

 

Šta je podatak o ličnosti?

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na Lice i koji identifikuje to lice, odnosno sve informacije na osnovu kojih je njegov identitet određen ili odrediv (neposredno ili posredno), a posebno na osnovu: oznake identiteta (kao što je ime i identifikacioni broj), podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili na osnovu jednog ili više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta.

 

Koje podatke prikuplja i obrađuje Društvo (Rukovalac)?

Rukovalac prikuplja i obrađuje sledeće podatke od Lica na koje se podaci odnose, u meri u kojoj je neophodno za ostvarivanje konkretne svrhe, i to:

osnovne identifikacione podatke (podatke iz ličnih (ID) dokumenata – ime, prezime, mesto, opština i država rođenja, dan, mesec i godina rođenja, broj lične karte, JMBG, adresa prebivališta, broj računa u banci, za strane državljane – broj, datum izdavanja i vrsta putne isprave, državljanstvo);
kontakt podatke (kontakt telefon, e-mail adresa i sl.) u daljem tekstu sveobuhvatno: Podaci.

 

Kako se prikupljaju podaci o ličnosti?

Podatke o ličnosti Rukovalac prikuplja direktno od Lica na koje se ti podaci odnose.

 

Šta je pravni osnov prikupljanja i obrade podataka?

Rukovalac pre aktivnosti usmerenih na prikupljanje i obradu podataka utvrđuje postojanje odgovarajućeg pravnog osnova i po mogućnosti isti dokumentuje. Rukovalac prikupljanje i obradu podataka o ličnosti vrši na osnovu informisanog pristanka Lica na koje se podaci odnose i na osnovu zakona, što znači da lice svojom nedvosmislenom izjavom volje (ili drugom odgovarajućom radnjom kao što je dalje korišćenje odnosno pristupanje sadržajima sajta) potvrđuje (izričito ili prećutno) da je upoznato sa svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti, te da prihvata tu obradu. U slučaju izričitog pristanka, forma i sadržina istog su u skladu sa ZZPL.

Primer Izjave: Pristanak na obradu podataka o ličnosti je dat u Prilogu 2 Politike privatnosti i čini njen sastavni deo, a dostupan je i u pravnoj službi Rukovaoca. Pristanak na obradu podataka o ličnosti može biti dat u okviru ugovora koji Društvo zaključi sa Licem.

Pristanak je dobrovoljan i može se u svakom trenutku opozvati, s tim da to ne utiče na obradu podataka o ličnosti koja je izvršena pre opoziva.

Ukoliko Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke na osnovu legitimnog interesa, mora utvrditi da li je isti u suprotnosti sa osnovnim pravima slobodama i interesima Lica, jer ukoliko jeste u suprotnosti – podaci se neće prikupljati i obrađivati.

 

Koja je svrha prikupljanja i obrade podataka o ličnosti?

Rukovalac podatke prikuplja i obrađuje radi:

postupanja u skladu sa zakonskim propisima pri obavljanju poslovanja i registrovane delatnosti (prodaje robe, marketing i sl.)
kreiranja baze Lica;
obaveštavanja Lica čiji se podaci obrađuju o aktivnostima Rukovaoca.

Ukoliko Rukovalac bude imao potrebu da vrši obradu podataka u druge svrhe, Rukovalac će to činiti u skladu sa ZZPL, bez potrebe da izmeni i dopuni Politiku privatnosti. Potreba izmene i dopune Politike privatnosti će postojati samo ako takva obrada postane deo redovnih aktivnosti Rukovaoca.

 

Kako se čuvaju podaci o ličnosti i koje mere zaštite se primenjuju?

Podatke o ličnosti Rukovalac prikuplja i čuva fizički i/ili elektronski u svojim internim evidencijama (bazama podataka) koje vodi i redovno ažurira, u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite, koje imaju za cilj da obezbede optimalnu zaštitu podataka uključujući i:

kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde se čuvaju podaci;
kontrolu pristupa podacima;
kontrolu prenosa podataka;
kontrolu unosa podataka;
kontrolu dostupnosti podataka;
ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Društvo ispituje sve mere zaštite koje primenjuje, u cilju procene njihove efikasnosti. Društvo zadržava pravo da primeni druge mere u cilju zaštite podataka.

Zaposleni u Društvu su u obavezi da poštuju Politiku privatnosti, a licima koja više nisu radno angažovana u Društvu onemogućen je dalji pristup podacima.

 

Kršenje Politike privatnosti i povreda podataka o ličnosti

U slučaju kršenja Politike privatnosti pored internih procedura primenjivaće se relevantni zakoni.

U slučaju povrede podataka o ličnosti koja može imati rizik po prava i slobode Lica na koje se podaci odnose, Društvo je dužno da o tome bez odlaganja obavesti Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik), a najkasnije u roku od 72 sata od trenutka saznanja za povredu. U protivnom, Društvo je dužno da obrazloži razloge zbog kojih nije obavestilo Poverenika o povredi podataka o ličnosti u predviđenom roku. Obaveštenje se dostavlja Povereniku u pisanom odliku – neposredno, poštom ili na mail: office@poverenik.rs. Obaveštenje mora da sadrži: opis prirode povrede podataka, uključujući vrstu podataka, približan broj lica na koja se podaci odnose i približan broj podataka čija je bezbednost povređena. Kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti ili informacije o drugom načinu na koji se mogu dobiti podaci o povredi, opis mogućih posledica povrede, opis mera koje je Društvo preduzelo ili predložilo u vezi sa povredom, i mere preduzete radi umanjenja štetnih posledica.

Društvo je dužno da bez odlaganja obavesti o povredi Lice na koje se podaci odnose, ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode lica, i da na jasan i razumljiv način opiše prirodu povrede. U Obaveštenju Licu, Društvo je dužno da navede: kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti ili informacije o drugom načinu na koji se mogu dobiti podaci o povredi, opis mogućih posledica povrede, opis mera koje je Društvo preduzelo ili predložilo u vezi sa povredom, i mere preduzete radi umanjenja štetnih posledica.

 

Koja prava ima Lice na koje se podaci odnose?

U odnosu na podatke o ličnosti, Lice na koje se podaci odnose ima sledeća prava:

pravo da od Rukovaoca traži informaciju o obradi ličnih podatke;
pravo da od Rukovaoca zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade;
pravo da zatraži ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka;
pravo da zatraži brisanje podataka;
pravo na ograničenje obrade;
pravo na prenosivost podataka;
pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje;
pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica;
pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
pravo na sudsku zaštitu ako smatra da je došlo do povređena prava iz ZZPL;
druga prava garantovana važećim ZZPL.

Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava, u pisanoj formi, ovlašćenom licu za zaštitu podataka o ličnosti. Primer Zahteva za ostvarivanje prava (u daljem tekstu: Zahtev) je dat u Prilogu 3 Politike Privatnosti i čini njen sastavni deo, a isti je dostupan i u pravnoj službi Rukovaoca. Zahtevi koji nisu direktno upućeni ovlašćenom licu biće mu prosleđeni.

Rukovalac će Licu čiji su podaci prikupljeni, u odnosu na ostvarivanje njegovih prava, pružiti sve neophodne dodatne informacije i pomoć, u skladu sa uslovima i načinom propisanim važećim ZZPL.

 

Ko pored Rukovaoca može imati pristup podacima?

Društvo može sa drugim društvom zaključiti ugovor o zajedničkom rukovanju ili ugovor o obradi podataka, čija sadržina mora biti u skladu sa ZZPL.

Rukovalac lične podatke može dostavljati i trećim licima, od kojih su neki obrađivači, a neki primaoci podataka. Obrađivač u smislu člana 4. stav 1. tačka 9) ZZPL je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime Rukovaoca, dok je Primalac u smislu člana 4. stav 1. tačka 10) ZZPL fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.

Pristup podacima je ograničen na određena lica u skladu sa prirodom posla i obavljanjem konkretnih poslovnih zadataka. Kategorije lica koja mogu imati pristup ličnim podacima:

zaposlena lica i/ili lica na drugi način angažovana kod Rukovaoca, u skladu sa prirodom posla;
principali, partneri ili saradnici na pojedinačnim programima;
IT kompanije koje održavaju informacione sisteme Rukovaoca u kojima su prikupljeni podaci.

Pojedini obrađivači mogu da pristupe ličnim podacima i mogu da imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU/Evropskog ekonomskog prostora. Iznošenje podataka u zemlje EU/Evropskog ekonomskog prostora se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.

Svi obrađivači zaključuju posebne ugovore kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti, kao i mere zaštite.

Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

Društvo ima razvijenu praksu unošenja klauzule o poverljivosti u ugovore o radu i ugovore o saradnji ili potpisivanja posebnog odgovarajućeg dokumenta o poverljivosti sa saradnicima, koji mogu imati pristup podacima koje Društvo prikuplja i obrađuje.

Od lica koja na bilo koji način sarađuju sa Društvom i koja mogu imati pristup podacima koje Društvo obrađuje očekuje se da su upoznata sa Politikom privatnosti i da postupaju u skladu sa istom, a neće imati pravo pristupa podacima pre nego što sa Društvom zaključe odgovrajući dokument o poverljivosti.

 

U kom roku se čuvaju podaci o ličnosti

Rokovi čuvanja podataka odgovaraju svrsi obrade i u skladu su sa relevantnim propisima i zakonskim obavezama. Rukovalac zadržava pravo da rokove čuvanja podataka preispituje i menja.

 

Način na koji se mogu dobiti dodatna obaveštenja o obradi

Lice čiji se podaci obrađuju, u vezi sa svim pitanjima, zahtevima i pritužbama koja se odnose na prikupljanje i obradu ličnih podataka i Politiku privatnosti, uključujući i način ostvarivanja prava i uvid u dokumente, može nam se obratiti na e-mail: zastitapodataka@taktik.rs, putem telefona: 011/712-92-21 ili na adresi: Samarska ulica 2, 11070 Beograd, sa naznakom: Licu zaduženom za zaštitu podataka o ličnosti (Odluka o imenovanju lica zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti istaknuta je na oglasnoj tabli Rukovaoca).

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti ( udaljem tekstu: Ovlašćeno lice) će na svaki upit odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Rok može biti produžen za još 60 dana ukoliko je neophodno, u zavisnosti od samog uredno primljenog pisanog zahteva, njegove složenosti i broja podnetih zahteva. O produženju roka i razlozima Ovlašćeno lice je dužno da obavesti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Ako je zahtev očigledno neosnovan ili preteran ili se isti zahtev učestalo ponavlja, Ovlašćeno lice može da odbije da postupi po zahtevu, s tim da je na njemu teret dokazivanja.
Ovlašćeno lice će utvrditi identitet lica prema podacima iz podnetog Zahteva za ostvarivanje prava, uporediti sa podacima koje poseduje Društvo i zabeležiti datum izvršene provere, a ukoliko je potrebno može zatražiti dodatne informacije od Lica.

 

Pravo na Izmenu i dopunu Politike privatnosti i obavezujuće dejstvo

Društvo zadržava pravo da izmeni i dopuni Politiku privatnosti.

Ova Politika privatnosti stupa na snagu i obavezuje Društvo danom donošenja.

U Beogradu,
dana: 18.12.2020. godine